Хизматрасонии суѓуртавии аврупої
Барои сокинони Москва, вилояти Москва ва кишвари Краснодар
Оиди масъалаи фармоиши полис
аз соати 9-30 то 18-30 дар рўзњои корї занг занед

E-mail: epolis-migrant@euro-ins.ru

ПОЛИСИ ТИББИИ ШАЊРВАНДОНИ
ХОРИЉЇ ДАР РОССИЯ

Суѓуртаи шањрвандони хориљї –
ќулай ва зуд дар ЕВРОИНС
Фармоиши полис онлайн барои муњољирон
Дар сомонаи мо Шумо барномаи суѓуртаи ихтиёрии шањрвандоне, ки аз кишварњои дигар меоянд ва кор мекунанд ё дар њудуди ФР кор кардан мехоњанд, метавонед зуд интихоб ва фармоиш дињед.

Чї тавр барои шањрвандони хориљї
полисро онлайн фармоиш додан мумкин аст

Равонакунии оддии дархост барои полиси муњољирон

Дархостро барои полиси муњољирон пур кунед
Дархости пуркардашудар о ба мутахассисони мо равон кунед
Мо полиси муњољиронро бароятон ба расмият медарорем

Барномањои СИТ барои муњољирон

Барои дидани рўйхати барномањои суѓуртавии дастрас гурўњро интихоб намоед

КОРГАРОН
ДОНИШЉЎЁН
ЊОМИЛАДОРОН
КЎДАКОН
Барномаи суѓуртакунии ихтиёрии тиббии МУЊОЉИР

ЊАЉМИ ХИЗМАТРАСОНИИ ПЕШНИЊОДШАВАНДА:

КЎМАКИ АМБУЛАТОРЇ њангоми нишондодњои фаврї:

- ќабули амбулатории духтурони касбї: терапевт, духтури амрози занона, дилшинос, асабшинос, отоларинголог, духтури чашм, уролог, љарроњ, осебшинос;
- њуљљатњои тиббї: додани вараќаи корношоямї;
- тартиб додани дорухат барои харидории доруворї, ба истиснои гурўњњои имтиёзнок;
- ташхиси лабораторї: скрининги биохимиявии хун, тањлили пешоб; тањлили клиникавии хун;
- усулњои воситавї: ташхиси рентгенї, ТУС; ташхиси амалї;
- табобат ва амалњои барои паст кардани шиддати дард зарурї.

КЎМАКИ ДАНДОНПИЗИШКЇ (паст кардани дарди шадиди дандон).

Тибќи барнома хизмати зерин расонида намешавад:

- гузаронидани амалњои ташхисї ва табобатї аз меъёри муќарраршуда зиёд;
- ќабул ва машварати духтурони касбии дар барнома зикрнагардида.

БИСТАРИКУНОНИИ ФАВРЇ њангоми мављуд будани љойњои холї дар беморхона ба шўъбаи самти дахлдори беморї амалї карда мешавад.

Стационар экстренный – это немедленная госпитализация застрахованного по жизненным показаниям. Стационар плановый в рамках данного продукта не включается в страховое покрытие.

Бистарикунонии фаврї – фавран тибќи нишондодњои њаётї ба беморхона бистарї кардани суѓурташуда. Бистарикунонии наќшавї дар доираи мањсули мазкур ба љуброни суѓуртавї дохил карда нашудааст. Даъвати «Ёрии таъљилии тиббї» ва бистарикунонии фаврї дар давоми тамоми ШАБОНАРЎЗ њангоми мурољиат (бевосита суѓурташуда ё духтурони муассисањои тиббї дар ќабули дармонгоњ) тавассути лавњи алоќаи ЉДММ РСО «ЕВРОИНС».

Њангоми бистарикунонї Суѓуртакунанда табобати бемории асосиро, ки сабаби бистарикунонї шудааст ва тибќи меъёри аз љониби ВТ ФР оиди расонидани кўмаки тиббии бемории мазкур муќарраргардида расонидашударо пардохт мекунад. Табобат/профилактикаи беморињои дигар, ки дар Суѓурташуда дар беморхона дарёфт карда шуданд, бо барномаи суѓуртавї љуброн карда намешавад.

Машварати шабонарўзии духтурони лавњи алоќаи ЉДММ РСО «ЕВРОИНС» оиди масъалањои ташкили кўмаки тиббї, њаљм ва сифати хизмати тиббии пешнињодшаванда.

Рўйхати пурраи хизматрасонї ва истиснои барномаро бо ширкати суѓурта њангоми бастани шартномаи суѓурта аниќ кардан зарур аст.
Муњољир Босарфа

Барномаи мазкур нисбат ба барномаи «Муњољир» кам карда шуда, барои пешнињод њангоми талабот таъин шудааст.
Барномаи суѓуртаи ихтиёрии тиббї барои донишљўён

ЊАЉМИ ХИЗМАТРАСОНИИ ПЕШНИЊОДШАВАНДА:

КЎМАКИ АМБУЛАТОРЇ њангоми нишондодњои фаврї:

Ќабули якум ва такрорї, бо иљрои амалњои зарурии ташхисї ва табобатї, њангоми бемории шадид ва хурўљи беморињои шадиди духтурони соњаи зерин: амрози дохилї, љарроњї, асаб, отоларингология, чашм, урология, амрози занона, беморињои пўст, дилшиносї, эндокринология, аллергология, пулмонология, гастроэнтерология бо мўњлати пешнињоди хизматрасонї на зиёда аз 48 соат пас аз таъинот (њангоми зарурат).

Усулњои асбобии ташхис, ташхиси лабораторї, тањлили хун ва дигар моеъњои бадан, хизматрасонии утоќи хизматрасонї, тартиб додан ва супоридани њуљљатњои тиббї, физиотерапия.

Њамаи хизматрасонии зикршуда инчунин ташкили даъвати «Ёрии таъљилии тиббї» тариќи шабонарўзї тавассути маркази тамоси ягона ё регистратураи дармонгоњњо амалї карда мешавад.

Кўмак дар хона дар доираи МКАД пешнињод мешавад. Кўмаки духтури терапевт дар хона дар доираи њудудњои маъмурии шањр, ки ба МКАД њамшафат њастанд.

КЎМАКИ ДАНДОНПИЗИШКЇ (њаљми хизматрасониро њангоми бастани шартномаи суѓуртаи тиббї аниќ намоед).

Машварати духтурони лавњи тиббии ЉДММ РСО «ЕВРОИНС» оиди масъалањои ташкили кўмаки тиббї, њаљм ва сифати хизмати тиббии пешнињодшаванда.

Рўйхати пурраи хизматрасонї ва истиснои барномаро бо ширкати суѓурта њангоми бастани шартномаи суѓурта аниќ кардан зарур аст.
Модари оянда, 8 њафта

Барномаи мазкур тибќи њуљљатњои меъёрии ВТ ФР аз 01 ноябри 2012 сол № 572н тањия шудааст ва бо назардошти стандартњои тандурустї тартиб дода шудааст. Њаљм ва мазмуни хизматрасонї тибќи барномаи мазкур дар замима ба полис зикр шудаанд.
Модари оянда, 12 њафта

Барномаи мазкур тибќи њуљљатњои меъёрии ВТ ФР аз 01 ноябри 2012 сол № 572н тањия шудааст ва бо назардошти стандартњои тандурустї тартиб дода шудааст. Њаљм ва мазмуни хизматрасонї тибќи барномаи мазкур дар замима ба полис зикр шудаанд.
Модари оянда, 22 њафта

Барномаи мазкур тибќи њуљљатњои меъёрии ВТ ФР аз 01 ноябри 2012 сол № 572н тањия шудааст ва бо назардошти стандартњои тандурустї тартиб дода шудааст. Њаљм ва мазмуни хизматрасонї тибќи барномаи мазкур дар замима ба полис зикр шудаанд.
КЎДАКОН БОСАРФА

Дар барномаи мазкур њаљми хизматрасонї бо нишондодњои тиббї тибќи стандартњои тиббї-иќтисодї њангоми бемории шадид, хурўљи бемории музмин, сироят, осеб, зањролудшавї ва њолатњои дигаре, ки њангоми онњо кўмаки тиббї зарурат дорад, муайян карда мешавад. Ба он инчунин машварати духтурони касбї, тадќиќоти лабораторї-ташхисї, асбобї дохил мешаванд.

Барои чї дар ЕВРОИНС суѓурта кардан бењтар аст?

 1. Барасмиятдарории зуд ва онлайни дархости СИТ барои шањрвандони хориљї барои иљозати фаъолият ва гирифтани патент
 2. Полиси суѓурта барои муњољирон бе комиссия ва миёнаравон
 3. Полиси ЕВРОИНС аз љониби Хадамоти федералии муњољирати ФР ќабул мешавад
 4. Интихоби ќулайи барномаи тиббии суѓурта
 5. Полиси суѓуртаи СИТ ба шањрвандони хориљии њамаи кишварњо ба расмият дароварда мешавад
 6. Полиси тиббї ба мизољ дар давоми 1 рўз бурда расонида мешавад
 7. Вобастакунии зуд ба муасиссаи тиббї
 8. Лавњи тамоси шабонарўзии кўмакихизматии мизољон оиди суѓуртаи тиббии муњољирон

Пур кардан ва равона кардани дархости полиси СИТ
барои шањрвандони хориљї

Дар сомонаи мо Шумо метавонед дархости полиси тиббии шањрвандони хориљиро ба расмият дароред. Пас аз гирифтани он кормандони мо зуд полиси суѓуртаро барои муњољирони мењнатї тартиб медињанд.
БАРНОМАИ СУЃУРТА
КЇ СУЃУРТА КАРДА МЕШАВАД
МАЊАЛЛИ ЗИСТ
БА ШУМО ЧЇ ТАВР МУРОЉИАТ КАРДАН МУМКИН АСТ
Телефон
E-mail
МАЪЛУМОТИ ИЛОВАГЇ

 Њатман барои воридкунии маълумот

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ШИРКАТИ ЕВРОИНС

 • Мо дар бозори суѓурта зиёда аз 12 сол фаъолият дорем

  ЉДММ РСО «ЕВРОИНС» фаъолияти суѓуртавиро дар бозори Россия тибќи иљозатномаи СЛ № 3954, ки аз љониби Бонки Россия дода шудааст (барои амалї кардани суѓуртаи ихтиёрии шахсї, ба истиснои суѓуртаи ихтиёрии њаёт), СИ № 3954 (барои амалї кардани суѓуртаи ихтиёрии амволї) ва ОС № 3954-03 (барои амалї кардани суѓуртаи њатмии масъулияти шањрвандии соњибони воситањои наќлиёт) амалї менамояд.

  ЕВРОИНС филиалњо ва намояндагињои худро дар Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, кишвари Краснодар, вилояти Брянск, вилояти Псков, инчунин Љумњурии Чувашия, Љумњурии Чечен ва Љумњурии Ингушетия ташкил кардааст.
 • Полиси суѓуртавии моро оиди њамаи намудњои суѓурта зиёда аз 5 000 корхона ва 300 000 шахсони воќеї доранд

  Мо мизољони худро арљгузорї мекунем, бинобар ин кўшиш менамоем, ки њамарўза хизматрасонии худро бењтар мегардонем. Барои њамќадами замон будан мо технологияњои иттилоотии фурўши полисњои суѓурта ва хизматрасониро њангоми њам харидан, њам ба вуќўъ омадани њолати суѓуртавї ва танзими босуръати он ба роњ мондаем. Барномањои интернетии мо ба мизољон зуд интихоб кардан ва харидорї намудани он барномаи суѓуртавие, ки ба њар кадоме аз онњо мутобиќ аст, имкон медињанд.

  Ќоидаи асосии фаъолияти ширкати ЕВРОИНС – хизматрасонии инфиродии аврупої ва иљрои беистиснои ўњдадорињои ќабулкардааш мебошад.
 • Мо доираи васеи барномањои суѓуртавиро барои шахсони њуќуќї ва воќеї пешнињод менамоем

  Мо барномањои гуногуни суѓуртавиро дар самти суѓуртаи амволї, суѓуртаи тиббї, суѓуртаи боркашонї, суѓуртаи хавфњои сохтмонї-насбї, суѓуртаи њолатњои нохуш ва беморињо, суѓуртаи намудњои гуногуни масъулият, суѓуртаи воситањои наќлиёт, суѓуртаи шањрвандони ба сафари хориљї раванда, суѓуртаи њатмии масъулияти воситањои наќлиёт ва намудњои дигарро ба роњ мондаем.

  Дар доираи фаъолияти худ дар ЕВРОИНС зиёда аз 50 барномаи суѓуртавї оиди намудњои гуногуни суѓурта барои соњањои гуногуни тиљорат, саноат ва соњаи хизматрасонї тањия шудааст.
 • Устувории молиявї ва эътимоднокии амалиётњои суѓуртавї

  Устувории молиявии ЉДММ РСО «ЕВРОИНС» бо сармояи оинномавии пурра пардохтшуда таъмин шудааст ва тавассути гузаронидани сиёсати асосноки тарофавии суѓуртавї дар мутобиќат бо амалњои касбии кормандони ширкати мо ба даст меояд.

  Барои таъмини устувории молиявї мо барномањои суѓуртакунии иловагиро тањия кардем, ки хусусиятњои љузвдони суѓуртавии моро ба назар мегиранд ва онро аз зарарњои калон њифз мекунанд. Барномањои суѓуртаи иловагии мо дар ширкатњои машњури хориљї ва ватании суѓурта ва суѓуртаи иловагї љойгир карда шудаанд. Ќоидаи асосии интихоби суѓуртачиёни иловагї эътимоднокї, устувории молиявї ва нуфузу эътибори ширкатњои мазкур мебошад.
 • Дастаи касбии ЕВРОИНС

  Кормандони ЕВРОИНС дар соњаи суѓуртаи таљрибаи зиёда аз 23 соларо доранд. Бинобар ин њангоми тањияи барномањои суѓуртавї мо ба таври пурра таљрибаи ширкатњои байналмилалии суѓуртавї, инчунин тамоюлњои инкишофи бозори суѓуртавии Россияро истифода менамоем.

  Кормандони ширкати мо барои зуд интихоб кардани барномаи суѓурта кўмак мекунанд, њисоби арзиши суѓуртаро мегузаронанд ва шартномаи суѓуртаро ба расмият медароранд, инчунин барои тартиб додани њуљљатњо оиди њолати суѓуртавии рўйдода кўмак менамоянд.

  Мо кўшиш менамоем, ки хизматрасонии мо барои њар як мизољ ќулай ва дастрас бошад.

Намунаи барномаи суѓуртаи тиббї

КЎМАКИ АМБУЛАТОРЇ-ДАРМОНГОЊИИ «БОЃЧАИ КЎДАКОН» бо логопед

Тибќи барномаи мазкур ЉДММ РСО ЕВРОИНС ба суѓурташудагон тибќи Шартномаи СИТ хизматрасонии тиббие, ки ба муоинаи њатмї, пешакї, давравї ќабл аз рафтани кўдакон ба ширхоргоњ, боѓчаи кўдакон дохил карда шудаанд, пешнињод ва пардохт менамояд.
Хизматрасонии тиббї тибќи Барнома њангоми мављуд будани шакли 063- У (эмкунї) ё корти тиббии амбулатории кўдак амалї карда мешавад.
Барномаи суѓуртаи тиббї иборат аст:
-Машварати духтурони касбї – духтури чашм, отоларинголог, љарроњи кўдакон, асабшинос, духтури дандонпизишкї кўдакона, духтури амрози занона-момодоя, уролог (андролог), логопед аз 3 солагї).
-Ташхиси лабораторї – тањлили умумии хун, пешоб, ахлот барои мављуд будани кирми меъда, тањлили сатњи глюкоза дар хун, ваќти шахшавии хун ва ваќти хунравї.
- Хулоса – муоинаи педиатр бо эпикризи нињої.
Ба барномаи суѓуртаи тибби ЉДММ РСО «ЕВРОИНС» дохил намешавад:
- Пешгирї ва табобати беморињои дар ваќти ташхис дарёфткардашуда;
- Гузаронидани ташхиси иммуно-серологї њангоми набудани маълумот оиди эмкунии пешакї.
- Гузаронидани эмкунї (азљумла намунаи туберкулинї – ангезаи Манту).
ИСТИСНО АЗ БАРНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТИББИ
Тибќи барномањо хизматрасонии тиббї вобаста бо ташхиси беморињои зерин ва оризањои он амалї карда намешавад: вайроншавии саломатї вобаста ба расонидани осеби љисмонї, азљумла вобаста ба кўшиши худкушї; ВИЧ-сироят; гепатитњои шадид ва музмин, ба истиснои њолатњои беморшавї бо гепатити «А» ва «В», беморињои махсусан хавфнок: вабо, тоун, наѓзак ва дигар беморињои вирусии табларзаи гемморагї; бемории шуої; вайроншавии рўњї ва вайроншавии рафтор, эпилепсия, майпарастї, нашъамандї, токсикомания, олигофрения; беморињои низоми марказии асаб: фалаљи кўдаконаи асаб, беморињои бењаракаткунанда, энсефалитњо ва арахноидитњо, вайроншавии устувори фаъолияти низоми марказї ё канории асаб вобаста ба беморињо ё осебњои ќаблан гузаронидашуда ё гирифташуда; ношунавоии кондуктивї ва нейросенсорї; сил, саркоидоз, лепра, муковистседоз; беморињои модарзодї (иллатњои инкишоф), беморињои ирсї; беморињои бофтањои пайвасткунанда (ревматизм, бодхўрдаи сурх, склеродермия, дерматомиозит, артрити ревматоидї); беморињои саратонї ва беморињои модарзодии хун; беморињое, ки бо норасоии гурда ва љигар њамроњї мекунанд ва гузаронидани усулњои экстракорпоралии тозакунии хунро талаб мекунад, азљумла гломерулонефрит (шаклњои нефротикї ва омехта), пиелонефрити музмин, бо вайроншавии фаъолияти гурда; омосњои бадсифат; беморињои эндокринї, ки бо норасоии шадиди фаъолияти ѓадудњои дохилї њамроњї мекунанд, азљумла диабети ќанд – барномаи алоњида; норасоии масъуният (ибтидої ва такрорї); рафти вазнини беморињои музмини обструктивии бронх ва шушњо; маъюбии 1-2 гурўњ.

Барномањои дигари суѓуртавии ЕВРОИНС

СУЃУРТАИ
ТИББЇ
МОЛИКИЯТИ
БАРОИ САФАР
БА ХОРИЉА
СМЊСВН

Дафтари кории мо дар Москва

ЉДММ РСО «ЕВРОИНС»
Суроѓа: ш. Москва, кўч. Воронцовская, хонаи 35Б 2
Телефон: +7 (495) 926-62-85
Сомонаи ширкат: www.euro-ins.ru
E-mail: epolis-migrant@euro-ins.ru

Ба идораи ширкат чї тавр рафтан мумкин аст

Истгоњи наздиктарини метро – Пролетарская ва Крестьянская застава, баромад ба самти кўчаи Воронцовская. Њангоми баромадан аз метро то кўчаи Воронцовская равед ва бо воситаи он то чароѓаки якум (нишона – дар наздикиаш маѓозаи Магнолия) равона шавед. Кўчаро гузаред ва бо тангкўчаи Новеселенский то даромади дуюм равед. Он байни хонањои № 41 ва 35 љойгир аст. Дар болои дари даромад лавња бо номи «ЕВРОИНС» овехта шудааст. Баъдан бо лифт ба ошёнаи 6-ум баромадан зарур аст. Хоњиш менамоем, ки шиноснома ё дигар њуљљати ивазкунандаи онро барои ба дарбонњо нишон додан њамроњи худ гиред.

То дафтари корї чї тавр бо наќлиёт омадан мумкин аст

Агар шумо бо воситаи наќлиёт то идораи ширкати мо омадан хоњед, аз кўчаи Марксистская аз тарафи марказ тавассути тангкўчаи Новоселенский даромадан зарур аст. Ба он диќќат дињед, ки дар тангкўчаи Новоселенский њаракати наќлиёт танњо дар як самт аст. Даромад ба идораи ширкати ЕВРОИНС тахминан дар маркази бино љойгир аст – байни гузаргоњи хонањои № 41 ва 35. Дар болои дари даромад лавња бо номи «ЕВРОИНС» овехта шудааст. Баъдан бо лифт ба ошёнаи 6-ум баромадан зарур аст. Хоњиш менамоем, ки шиноснома ё дигар њуљљати ивазкунандаи онро барои ба дарбонњо нишон додан њамроњи худ гиред.

НАЌШАИ РОЊ

Идораи ширкати мо дар Краснодар


Суроѓа: ш. Краснодар, њавзаи Карасунский, кўч. ба номи Е. Бершанская, хонаи 206 «А», даромади 12
Телефон: +7 (861) 251-72-92